Lifestyle

Брачно или извънбрачно бебе

Какво гласи законът?

Брачно или извънбрачно бебе

Основният закон, който урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничество и попечителство, е Семейният кодекс. През годините кодексът е променян няколко пъти, като сега действащият е приет през 2009 г. и като сравнително осъвременен закон, чрез него се направи опит да бъдат обхванати по възможност голяма част от обществените отношения. Това се наложи съвсем естествено, тъй като както всички останали общества в Европа, а и извън нея, и в нашето настъпиха сериозни промени, които до голяма степен разчупиха стереотипите и консервативното мислене.

През последните години се наблюдава тенденция все повече хора да съжителстват, без да сключват граждански брак. Създават поколение и отглеждат децата си съвместно, което от своя страна оформи института на фактическото съпружеско съжителство. В този смисъл, Семейният кодекс, уреждащ семейните отношения, изцяло се води от принципа на особена закрила на децата и пълно равенство на родените в брак, извън брака и на осиновените деца. Тоест, независимо дали децата са родени от брачни партньори, от лица, съжителстващи без брак, или са осиновени, законът ги поставя наравно. Този принцип е от съществено значение, както с оглед защита правата и интересите на децата, така и с оглед техния произход. 

 

Статистика

Според данните от анализ на Евростат за брачните и извънбрачни раждания в Европейския съюз през 2016 г., България е на втора позиция по дял на новородени извънбрачни деца в страните-членки. Делът на родените извън брак деца у нас е 59%, докато Франция оглавява класацията с 60%. Най-нисък е процентът в Гърцияоколо 9, или едва 1 от всеки 10 раждания в южната ни съседка е извънбрачно. Броят на малчуганите в България, чиито родители не са официално семейство, е нараснал близо 6 пъти за последните 30 години.

 

Kакви права имат съпрузите и партньорите?

При встъпване в брак, съпрузите имат право да изберат няколко режима на имуществени отношения:

Основният е режимът на общност, при който всичко придобито по време на брака от двамата съпрузи е общо имущество и на двамата.

Вторият вариант е законов режим на разделност, при който още при сключването на граждански брак, съпрузите заявяват, че имуществото, което всеки от тях придобие по време на брака, е негова лична собственост, което логично води до извода, че другият съпруг не придобива никаква част от това имущество.

Третият режим е т.нар. договорен режим, при който съпрузите подписват брачен договор, чрез който уреждат имуществените си отношения. Този договор подлежи на вписване в Агенция по вписванията.

 

Избор 

Когато съпрузите не са избрали изричен режим на имуществени отношения, се прилага законовият режим на общност. Много съществено е да се знае, че във всеки един момент от брака съпрузите могат да вземат решение да променят режима си на имуществени отношения, като преминат от режим на общност в режим на разделност, сключат брачен договор, или преминат обратно към режим на съпружеска имуществена общност, ако вече са избрали и регистрирали друг режим.

 

Какви са правата на децата?

По отношения на родените от брак или от фактическо съжителство деца, родителите имат еднакви права и задължения. Както вече споменахме, законът ги приравнява, изцяло в техен интерес. Това означава, че при евентуален развод или настъпила фактическа раздяла между небрачни партньори, всеки един от тях продължава да има качеството „родител” и неговите права и задължения по отношение на децата са налице. В случай на раздяла, или когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения на всеки един от родителите с детето и неговата издръжка. Ако родителите са в спор и не могат да постигнат споразумение по тези въпроси, всеки един от тях, независимо дали са в брак или не, може да отправи въпроса за решаване до съответния районен съд по местоживеене на детето, като в този случай съдът служебно следи за неговия интерес и се произнася по всички въпроси, по които е сезиран.

 

Наследяване

При всяко положение децата наследяват своите родители, както и родителите наследяват децата. Единствената съществена разлика между брачни и небрачни партньори е, че лицата в брак се наследяват един друг, докато тези, живели във фактическо съпружеско съжителство, не се наследяват.

 

Осиновяване

Законът изрично указва, че едно дете може да бъде осиновено от двама души, само и единствено ако те са съпрузи. Тоест, лица, които съжителстват формално, без да имат сключен граждански брак, не могат заедно да осиновят дете. Детето може да бъде осиновено само от единия от тях, като в този случай родствени връзки ще бъдат създадени само между осиновител и осиновен.

Автор: Зарухи Задикян, адвокат

 

 

 

 

Сподели: