Родителска практика

Родителите в дебата по новия закон за предучилищно и училищно образование

И по-конкретно - в дебата за законодателното уреждане прилагането на принципа "парите следват ученика" и за учениците в частните училища

Родителите в дебата по новия закон за предучилищно и училищно образование

И по-конкретно - в дебата за законодателното уреждане прилагането на принципа "парите следват ученика" и за учениците в частните училища 

Този принцип е възприет у нас още с приемането на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 - 2015 г.), където е заложено въвеждането му „не по-рано от 2009 г.". За съжаление до настоящия момент принципът не е приложен пълноценно и всеобхватно.

Още през 2010 г. ние - родителите на деца в частни училища, се обединихме в гражданска организация и настоявахме в новия закон за училищното образование да бъде законодателно уредено прилагането на този принцип и за учениците в частните училища.

Парите, които се планират всяка година за нашите деца, за тяхното образование, в случай че се запишат или преместят в държавни училища, винаги са се спестявали и са оставали на разпореждане в образователното министерство под една или друга форма. Именно този така формиран "резерв", с който администрацията е свикнала да разполага, бе в основата на дългата й съпротива срещу принципа "парите следват ученика" и в частните училища.

По действащата в момента система държавата осигурява за учениците от държавните и общинските училища финансиране на разходите за обучението на всеки един ученик като съвкупност от плащания по ЕРС (единен разходен стандарт) на дете за образование /1350 лв. съгласно ЗДБРБ/ плюс допълнителни средства под формата на различни добавки, отново определяни по брой деца, като съвкупността от парите, давани от държавата на дете в държавно училище достигат, а в някои случаи и надминават двоен размер на ЕРС, а учениците в частните училища не получават дори ЕРС, въпреки конституционното задължение на Държавата да финансира задължителното основно и средно образование на всяко българско дете.

Идеята е да се въведе ваучерен принцип, според който финансирането да следва ваучер, предоставен на родителите по ЕГН на детето, който може да бъде "осребрен" само от училището, в което лично родителят, записвайки детето си, го е предоставил.

КАКВА Е СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА В ТАЗИ ОБЛАСТ

Съгласно изложеното в доклад на Световната банка от 2009 г. за състоянието на образователните системи по света в страните с най-силно развита среда за публично-частно партньорство публичният сектор финансира частните училища, като осигурява на учениците ваучери за тяхното обучение, независимо от училището, в което те са избрали да се учат. Някои правителства използват универсални ваучерни системи, за да увеличат достъпа до висококачествено образование и за разнообразяване на профила на училищата. В няколко високоразвити в това отношение страни като Белгия, Чехия, Дания, Ирландия, Холандия и Швеция съществуват системи за училищно финансиране, които използват ваучери или подобни механизми.

КАК ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИНЦИПА "ПАРИТЕ СЛЕДВАТ УЧЕНИКА" И В ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ СЕ ОТРАЗИ У НАС

• Ще се прекрати порочната практика български деца, обучаващи се в български училища, създадени по български закон и изцяло контролирани от държавата, да бъдат лишавани от гарантираните им по Конституция права за ползване на държавна субсидия за образование. Въвеждането на принципа в частните училища ще направи децата еднакво третирани и равнопоставени, независимо от това в какво училище учат или чия е собствеността му.

• Ще се създаде естествена конкуренция между всички училища - държавни и частни, което ще доведе до амбиция за показване на образователен резултат, който родителите - като косвени потребители на образователната услуга, оценяват чрез постиженията на децата, включително и извън рамките на съответната образователна институция.

• Частните училища ще станат много по-достъпни за повечето граждани, което поради обстоятелството, че за държавата издръжката на държавните училища е значително по-голяма от субсидията, която се планира и следва детето, на практика ще облекчи държавния бюджет.

Факт
Българско частно училище през 2011 г. е класирано на първо място в ЕС на тестовете за получаване на немска езикова диплома и на второ място в света. Българско частно училище през 2011 г. получи отличие - златен печат и златна книга от Съвета на Европейската научна и културна общност. 

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ДОВОДИ В ПОДКРЕПА НА ПРИНЦИПА

• Финансирането е еднократно за всяка учебна година на дете (по ЕСГРАОН) чрез предоставянето на финансиране в еднакъв константен размер за всички деца, определен с държавния бюджет, и може да бъде получено единствено от училището, в което детето се е записало да учи.

• Учителите и учениците могат свободно да правят избор между публичните и частните училища, а това ще направи държавните училища по-амбициозни по отношение на качеството на предоставяното от тях образование, защото именно от качеството на образованието ще зависи интереса към тях, а от него ще се определя и финансирането.

• Финансирането на частни училища чрез предоставянето на средствата по ЕРС не е равно и няма да представлява държавна издръжка на тези училища. Това финансиране няма да представлява допълнителен разход за държавата, тъй като парите по ЕРС са планирани в бюджета за образованието на всяко дете по ЕСГРАОН.

ИНИЦИАТИВЕН РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ

София, ул. "Цар Асен" 88, ет. 2, ап. 4, тел. 9546101, факс 9546190, e-mail: [email protected]

 

Сподели: